prof. dr hab. Karol Kiczka

Członek Rady Programowej
Dziekan Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego

Informacje

Karol Kiczka (ur. w 1967 r. w Wieluniu), absolwent Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii (WPAE) Uniwersytetu Wrocławskiego (UWr). Ukończone kierunki studiów: administracja oraz prawo. W okresie kształcenia zaangażowany w działalność Samorządu Domów Studenckich Uniwersytetu Wrocławskiego oraz Studenckiej Spółdzielni Pracy „ROBOT”. Zatrudniony na UWr od 01.10.1994; doktorat (1998); habilitacja (2007); tytuł profesora (2015). Specjalizacja: publiczne prawo gospodarcze, prawo administracyjne (więcej: www.prawo.uni.wroc.pl/user/12085). Kierownik indywidualnego projektu badawczego z NCN, współwykonawca projektu współfinansowanego przez UE ze środków EFS. Opiekun kilkuset obronionych prac dyplomowanych (licencjackich, magisterskich). Wypromował pięciu doktorów nauk prawnych, promotor dziesięciu otwartych przewodów doktorskich, opiekun pięciu doktorantów. Recenzent w wielu postępowaniach (przewodach) doktorskich, habilitacyjnych oraz o tytuł naukowy profesora.

O doświadczeniu kandydata w pracy organizacyjnej na Uczelni (12 lat) świadczą m.in. pełnione funkcje: prodziekan WPAE (2008–2012), prorektor ds. nauczania UWr (2012–2016), dziekan WPAE (2016–2020), pełnomocnika Rektora UWr ds. Jakości Kształcenia w Uniwersytecie Wrocławskim, przewodniczący Uczelnianego Kolegium Elektorów Uniwersytetu Wrocławskiego (2016–2020), przewodniczący Uczelnianej Komisji ds. Jakości Kształcenia w Uniwersytecie Wrocławskim, przewodniczący Senackiej Komisji Statutowej oraz członek Uniwersyteckiej Komisji Akredytacyjnej, Senackiej Komisji Nauczania, Senackiej Komisji Finansów oraz Rady Fundacji dla Uniwersytetu Wrocławskiego.

Jako prodziekan WPAE przewodził zespołowi, który wdrożył na WPAE USOS, jako pierwszym wydziale Uczelni. Kierował pracami Zespołu przygotowującego ankietę ewaluacji działalności naukowej WPAE za lata 2013–2016, w rezultacie której WPAE uzyskał kategorię A+ jako jeden z dwóch wydziałów UWr oraz trzech tego typu wydziałów w kraju. Podczas kadencji 2016–2020 m.in. utworzono dwa kierunki studiów prowadzonych w języku angielskim, zwiększono z poziomu 204 (2016) do 452 (2019) liczbę studentów na kierunkach anglojęzycznych. Prowadzonych jest obecnie 19 studiów podyplomowych, na których kształci się 560 osób (w 2016 odpowiednio było 12 studiów podyplomowych i 338 uczestników tych studiów).

Więcej o aktywności kandydata stanowią m.in. protokoły z posiedzeń gremiów, których był uczestnikiem w latach 2008–2020 oraz za okres 2016–2020 dokumentuje FB: www.facebook.com/wpaieuwr/

Doświadczenie i kwalifikacje zawodowe uzyskane poza UWr w okresie 28 lat to m.in.: pracownik administracji skarbowej (starszy komisarz skarbowy), radny gminny dwóch kadencji (w tym przewodniczący gminnej komisji rewizyjnej), członek Komisji Egzaminacyjnej do spraw aplikacji radcowskiej przy Ministrze Sprawiedliwości na obszarze Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w Wałbrzychu; pełnomocnik ds. finansowo–prawnych przedsiębiorstwa prywatnego, prezes zarządu spółki akcyjnej (s. a.), główny księgowy s. a., członek rady nadzorczej s. a., radca prawny. Autor (współautor) ekspertyz prawniczych na rzecz organów (podmiotów) publicznych oraz przedsiębiorców.