Katarzyna Dohn

prof. uczelni Politechnika Śląska

Dr hab. inż., profesor uczelni. Zatrudniona w Politechnice Śląskiej od 1999 roku. Związana również z Wyższą Szkołą Bankową w Poznaniu. Początkowo jej główne zainteresowania naukowo-badawcze koncentrowały się wokół problematyki działalności produkcyjno-logistycznej przedsiębiorstw przemysłowych, w szczególności prowadzących działalność w branży budowy maszyn. Jej dalsze badania dotyczyły funkcjonowania oraz działalności podstawowej (produkcyjnej) i pomocniczej (logistycznej) przedsiębiorstw przemysłowych z punktu widzenia planowania i organizacji procesu produkcyjnego oraz przepływów materiałowo-informacyjnych, a także badania ich potencjału w zakresie tworzenia i wykorzystywania wiedzy jako jednego z kluczowych zasobów. Zasadnicza część prowadzonych w tym zakresie badań dotyczyła organizacji przepływów materiałowych i informacyjnych, a także badania struktury i konfiguracji łańcuchów dostaw ukierunkowanych w większości na klientów branży budowy maszyn. Poza diagnozą i poszukiwaniem metod wsparcia bieżącej działalności przedsiębiorstw przemysłowych, prowadziła również badania nad strategicznymi aspektami ich funkcjonowania, obejmującymi problematykę identyfikacji kluczowych technologii, stanowiących potencjał o znaczeniu strategicznym dla rozwoju regionu (województwa śląskiego). Realizacja badań w tym obszarze była wspierana jej udziałem w charakterze jednego z głównych wykonawców w dwóch projektach badawczych finansowanych ze środków Unii Europejskiej nt.: „Priorytetowe technologie dla zrównoważonego rozwoju województwa śląskiego” oraz „Foresight technologiczny rozwoju sektora usług publicznych w Górnośląskim Obszarze Metropolitalnym”. Ostatnie lata działalności naukowej skoncentrowała na badaniu czynników wpływających na zrównoważony rozwój regionów, ukierunkowanego głównie na tworzenie zintegrowanych i nowoczesnych systemów transportowych. Była w tym zakresie jednym ze współtwórców transgranicznej strategii rozwoju transportu multimodalnego w obszarze polsko-czesko-słowackiej strefy w ramach Europejskiego Ugrupowania Współpracy Terytorialnej TRITIA, co zaowocowało m.in. opracowaniem modelu transportowego jako narzędzia weryfikacji proponowanych w strategii i planach działania rozwiązań, pozwalających na Ilościowe ujęcie potencjału przesunięcia ruchu z drogowego transportu towarowego na alternatywne gałęzie transportu (kolej i żegluga śródlądowa).
Ponadto jest współtwórcą i członkiem Obserwatorium Transportowo-Logistycznego TRANSLOG utworzonego w ramach Sieci Regionalnych Obserwatoriów Specjalistycznych w Procesie Przedsiębiorczego Odkrywania (SO RIS w PPO) w woj. śląskim, w ramach którego prowadzi badania nad opracowaniem modelu współpracy przedsiębiorstw z miastami woj. śląskiego w obszarze transportu „ostatniej mili”. Angażuje się w prace nad wsparciem logistycznym miast w drodze do smart city. Ponadto jest współtwórcą Program Rozwoju Technologii Województwa Śląskiego na lata 2019–2030.
Prowadzone badania znajdują wyraz w dorobku naukowym, który obejmuje łącznie ponad 120 publikacji, w tym jest współautorką i autorką 4 monografii, 1 podręcznika akademickiego. Jest członkiem Komitetu Nauk Organizacji i Zarządzania PAN, Towarzystwa Naukowego Organizacja i Kierownictwo TNOIK i Polskiego Towarzystwa Logistycznego. Bierze czynny udział w konferencjach naukowych o zasięgu krajowym i międzynarodowym. Za działalność naukową, dydaktyczną i organizacyjną wielokrotnie (od 2012 do 2019) została wyróżniona nagrodami Rektora Politechniki Śląskiej oraz została dwukrotnie wyróżniona nagrodą Rektora Wyższej Szkoły Bankowej za najlepszego wykładowcę roku.