Ireneusz Zyska

podsekretarz stanu Ministerstwo Klimatu i Środowiska

 W Ministerstwie Klimatu i Środowiska, jako wiceminister nadzoruje Departament Odnawialnych Źródeł Energii oraz Departament Elektromobilności i Gospodarki Wodorowej, a także Instytut Energetyki w Warszawie i Instytut Nafty i Gazu w Krakowie. Pełnomocnik Rządu ds. Odnawialnych Źródeł Energii. Poseł na Sejm RP VIII i IX kadencji.
W Sejmie RP VIII kadencji pracował w Komisji do Spraw Energii i Skarbu Państwa, Komisji Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej, w ramach której przewodniczył Podkomisji stałej ds. polityki regionalnej, Komisji Infrastruktury oraz Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka.
W latach 2016-2020 był członkiem Rady Służby Publicznej przy Prezesie Rady Ministrów.
W latach 2020-2021 inicjator procesu zawierania w Polsce porozumień sektorowych na rzecz rozwoju:
– morskiej energetyki wiatrowej,
– sektora biogazu i biometanu,
– sektora fotowoltaiki,
– gospodarki wodorowej,
których celem jest budowa nowych gałęzi gospodarki, ze szczególnym uwzględnieniem przemysłu, w oparciu o local content (polski wkład) i tworzenie łańcuchów wartości, począwszy od badań i rozwoju technologii, przez wdrożenie i komercjalizację patentów, do ich powszechnego zastosowania w kraju i ekspansji na rynki zagraniczne. Inicjator powstania i współtwórca Polskiej Strategii Wodorowej oraz ekosystemu innowacji dolin wodorowych w Polsce.
Propagator rozwoju odnawialnych źródeł energii, energetyki rozproszonej, magazynów energii, w tym ESP, elektromobilności i gospodarki wodorowej oraz zwiększenia efektywności energetycznej w energetyce, transporcie, przemyśle i budownictwie. Współautor pilotażowego programu termomodernizacji budynków wielorodzinnych w województwie dolnośląskim.
Ukończył studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Wrocławskiego oraz studia podyplomowe w Wyższej Szkole Bankowej we Wrocławiu. Odbył aplikację radcowską w OIRP w Wałbrzychu. Radca prawny. Prowadził własną kancelarię radcy prawnego. Pracował w departamencie prawnym spółki prawa handlowego notowanej na GPW. Samorządowiec – w latach 2006-2011 był zastępcą burmistrza miasta Świebodzice.
Członek partii Prawo i Sprawiedliwość. W latach 1996-1997 członek partii Ruch Odbudowy Polski – członek zarządu okręgu wałbrzyskiego. W latach 1986-1990 uczestnik młodzieżowego ruchu oporu – Ruch Młodzieży Niezależnej, współpracownik Solidarności Walczącej.