Grażyna Czerwińska

Ekspert, Departament Komunikacji i Marketingu, PARP

Od 2004 roku związana z funduszami unijnymi. Uczestniczyła w realizacji projektów przedakcesyjnych Phare oraz dalszych okresów finansowania z funduszy UE. Ekspert w edukacji i informowaniu przedsiębiorców o możliwościach finasowania projektów